Stadgar för Rosengårds Folkets Hus

§1 Föreningen

Föreningens namn är Rosengårds Folkets Hus.

§2 Syfte och ändamål

Föreningens huvudsyfte är att driva ett Folkets Hus som är styrt av och för folket i Rosengård. Rosengårds Folkets Hus vision är att boende i alla åldrar deltar i det offentliga, politiska och kulturella livet med lika tillgång och förutsättningar att bidra till sin egen såväl som samhällets utveckling. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och verkar för demokrati.

Föreningen riktar sig till samtliga Rosengårdsbor och Malmöbor i alla åldrar.

Föreningen har till ändamål:

Föreningen ämnar också att driva egen programverksamhet i huset utifrån behoven i området.

Föreningen är medlem av riksorganisationen och folkrörelsen Folkets Hus och Parker och står bakom organisationens syfte och vision.

§3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Rosengård, Malmö stad.

§4 Medlemmar och andelsägare – antagande, uteslutning och avgång

1. MEDLEMSKAP

Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person, som är verksam i Rosengårds Folkets Hus eller har annan anknytning till området och delar föreningens syfte och ändamålsparagraf. Frågan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den som styrelsen utser. Den som vägras medlemskap kan hänvisas till årsmötets slutliga avgörande.

2. MEDLEMS SKYLDIGHETER

Varje medlem är skyldig att betala av föreningens årsmöte fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

3. MEDLEMSAVGIFT

Varje medlem ska årligen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningens årsmöte. Medlemsavgift betalas på det sätt, och inom den tid, som styrelsen bestämmer.

4. UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP

Uppsägning av medlemskap sker skriftligen till styrelsen. Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen, brutit mot stadgarna, eller motarbetat föreningens ändamål och verksamhet, kan uteslutas av styrelsen. Uteslutningen sker skriftligen och får endast ske efter meddelad varning av föreningen. Medlem kan kräva att beslutet prövas på följande årsmöte om detta sker genom anmälan till styrelsen inom tre månader från det meddelande om uteslutning avsänts till medlemmen.

Medlem som under längre tid än ett år inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

5. ANDELSÄGARE

Grundinsatsen för att bli andelsägare är 100 kronor för privatperson och 500 kr för juridiska personer. Andelsägare kan utöver detta betala medlemsavgiften för att kunna rösta på årsmötet.

§5 Styrelse

Styrelsen är föreningens högst beslutande organ mellan årsmötena.

1. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av lägst 5 och högst 9 ledamöter med minst 3 suppleanter.

2. KONSTITUERING

Styrelsen fördelar inom sig sina arbetsuppgifter, samt utser firmatecknare. Årsmötet väljer styrelsens ordförande, i övrigt konstituerar styrelsen sig självt.

3. ARBETSFORMER

Styrelsen sammanträder minst tre gånger per termin. Styrelsen samlas på kallelse antingen av ordföranden, minst tre ledamöter, en revisor eller Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers styrelse.

Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, förvalta föreningens medel samt i övrigt ansvara för föreningens verksamhet mellan årsmötena.

Styrelsen kallar och förbereder både årsmöte och medlemsmöte.

Styrelsen bär ansvar att finna former att informera sina medlemmar om för föreningen viktiga nyheter. Protokoll från styrelsens sammanträden skall finnas tillgängliga för medlemmarna snarast efter sammanträdet.

4. BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter är kallade och minst 3 deltar vid sammanträdet.

§6 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande och kassör, eller suppleanter eller annan person som styrelsen utser, dock alltid minst två tillsammans i förening.

§7 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret. Styrelsen ska före mars månads utgång till revisorerna överlämna styrelsens årsredovisning, som ska omfatta verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Här fortsätter jag att fylla i resterande sektioner och paragrafer: htmlCopy code

§8 Revisorerna

Årsmötet väljer årligen för tiden intill dess att ordinarie årsstämma hållits påföljande år två ordinarie revisorer och en suppleant för dem.

§9 Mandatperiod

Styrelseledamot och styrelsesuppleant samt föreningsvald revisor samt revisorssuppleant väljs för tiden från ordinarie årsmöte ena året intill dess ordinarie årsmöte hållits under andra räkenskapsåret. Mandatperioden utgår för halva antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt en revisor vid ordinarie årsmöte vart annat år.

§10 Föreningens årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

1. RÖSTRÄTT

Årsmötet fattar beslut om mer än hälften av de närvarande röstar för ett förslag. Varje medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt. Varje medlem har möjlighet att skicka ombud med fullmakt för att delta vid omröstning under årsmötet, ett ombud kan inneha maximalt tre fullmakter för medlemmar.

2. TIDPUNKT

Ordinarie årsmöte hålls årligen före april månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner skäl därtill, eller då revisor eller minst hälften av samtliga röstberättigande begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat.

3. MOTIONER

Medlem som önskar att visst ärende ska behandlas vid ordinarie föreningsstämma ska anmäla ärendet skriftligen till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.

4. KALLELSE

Kallelse till årsmötet kan ske via mail eller sociala medier och post senast två veckor och tidigast fyra veckor före ordinarie årsmöte och senast sju dagar före extra årsmöte. Kallelse till årsmöte skall också annonseras i föreningens lokaler.

5. DAGORDNING

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande. Därefter behandlas följande ärenden:

På extrastämma ska utöver ärenden enligt punkterna 1-4 ovan endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.

6. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Ledamöter väljs av årsmötet för tiden intill dess att ordinarie årsmöte hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Styrelsesuppleanterna väljs av årsmötet för tiden intill dess ordinarie årsmöte hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Styrelseledamot och suppleant kan återväljas.

7. OMRÖSTNING VID ÅRSMÖTET

Omröstning sker öppet om inte någon röstberättigad begär en sluten omröstning (med röstsedlar). Beslut genom omröstning fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vinner den mening som stöds av ordföranden utom vid personval, då lottning ska ske.

Medlemmar innehar 1 röst vid föreningsstämman.

§11 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kräver att samtliga röstberättigade medlemmar vid årsmötet enas därom på ordinarie årsmöte eller att beslutet fattas på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte och att beslutet på årsmötena biträds av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande röstberättigade.

§12 Föreningens upplösning

Giltigt beslut om upplösning av föreningen kräver att tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade medlemmar enas därom på ordinarie årsmöte eller att beslutet fattas på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte, och att beslutet på årsmötena biträds av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande röstberättigade.

Vid föreningens upplösning ska, sedan verksamheten och skulderna betalts, insatserna återbetalas. Om överskott därefter föreligger ska detta förvaltas av föreningens riksorganisation till dess att en ny förening med likartat ändamål bildas. Protokoll och andra arkivalier bör överlämnas till Folkrörelsearkivet.